Gwneud y Diwydiant Dur yn Fwy Cynaliadwy: Llwybr at Ddyfodol Gwyrddach

Mae SaMI yn cefnogi’r diwydiant dur i ddod yn fwy wyrdd drwy sefydlu economi gylchol ac archwilio atebion cynaliadwy

Gwneud y Diwydiant Dur yn Fwy Cynaliadwy: Llwybr at Ddyfodol Gwyrddach

Mae’r diwydiant dur wedi chwarae rhan hanfodol ers amser maith mewn datblygiad economaidd byd-eang, ond ni ellir anwybyddu ei effaith amgylcheddol. Wrth i bryderon ynghylch newid yn yr hinsawdd a disbyddiad adnoddau dyfu, mae’n hollbwysig archwilio ffyrdd o wneud y diwydiant dur yn fwy cynaliadwy. Trwy gydweithio, mabwysiadu technolegau arloesol, optimeiddio prosesau, a blaenoriaethu economi gylchol, gallwn baratoi’r ffordd ar gyfer dyfodol gwyrddach.

 

Cofleidio dewisiadau amgen gwyrdd

Un o’r prif gamau tuag at gynaliadwyedd yn y diwydiant dur yw cofleidio dewisiadau amgen gwyrdd. Yn SaMI, rydym yn ymchwilio i atebion cynaliadwy ar gyfer y diwydiant dur, megis defnyddio hydrogen fel tanwydd ar gyfer ffwrneisi a defnyddio metel sgrap fel modd i ailgylchu cynhyrchion sydd eisoes yn bodoli o fewn y gadwyn gyflenwi a chyfrannu at economi gylchol.

Bydd hyn yn lleihau allyriadau carbon yn sylweddol wrth gynhyrchu dur. Mae defnyddio hydrogen fel ffynhonnell ynni glân yn addawol, a thrwy integreiddio’r dulliau hyn, gall y diwydiant dur leihau ei ôl troed carbon a chyfrannu at Gymru sero net.

 

Effeithlonrwydd adnoddau ar gyfer economi gylchol

Mae effeithlonrwydd adnoddau yn hanfodol ar gyfer diwydiant dur cynaliadwy. Mae gweithredu arferion ailgylchu a rheoli sgrap effeithlon yn lleihau’r ddibyniaeth ar ddeunyddiau crai. Mae harneisio’r defnydd o ddur wedi’i ailgylchu nid yn unig yn arbed ynni ond hefyd yn lleihau gwastraff, gyda’r potensial i osgoi bron i 5 miliwn tunnell o CO2 cyfwerth rhag cyrraedd atmosffer y ddaear bob blwyddyn.

Byddai trawsnewid i economi gylchol yn newid mawr i gynaliadwyedd y diwydiant dur. Trwy ailfeddwl cylchoedd bywyd cynnyrch, gall gweithgynhyrchwyr dur hwyluso ailddefnyddio, ail-weithgynhyrchu ac ailgylchu cynhyrchion dur. Gall annog dylunio cynnyrch ar gyfer ailgylchadwyedd a hyrwyddo cadwyni cyflenwi dolen gaeedig leihau’r galw am gynhyrchu dur cynradd yn sylweddol. Mae ymdrechion cydweithredol ymhlith rhanddeiliaid o fewn y diwydiant dur a’r gadwyn gyflenwi, gan gynnwys cynhyrchwyr dur, llunwyr polisi, a defnyddwyr, yn hanfodol ar gyfer sefydlu fframwaith economi gylchol cadarn.

Trwy ganolbwyntio ar effeithlonrwydd adnoddau a chau’r ddolen, gallwn helpu’r diwydiant dur i leihau ei effaith ar adnoddau naturiol, arbed ynni, lleihau cynhyrchu gwastraff a lleihau ei effaith amgylcheddol.

 

Cydweithio ac arloesi

Mae ysgogi cynaliadwyedd yn y diwydiant dur yn gofyn am gydweithio ac arloesi. Mae ein mentrau ymchwil a datblygu yn canolbwyntio ar weithio gyda chynhyrchwyr dur a metelau, cyflenwyr a defnyddwyr terfynol i archwilio deunyddiau newydd, prosesau amgen, a thechnolegau glanach. Gall ein cydweithrediad rhwng diwydiant a’r byd academaidd gyflymu’r gwaith o ddatblygu a mabwysiadu atebion cynaliadwy.

Drwy gydweithio a chroesawu arloesedd, gall y diwydiant dur oresgyn heriau cynaliadwyedd a gyrru Cymru tuag at sero net.

Mae trawsnewid y diwydiant dur yn sector mwy cynaliadwy yn gyfrifoldeb ac yn gyfle. Mae’r daith tuag at gynaliadwyedd yn gofyn am ddull cynhwysfawr sy’n cynnwys cydweithredu rhwng rhanddeiliaid ar draws y gadwyn gyflenwi. Gydag ymdrechion ar y cyd ac ymrwymiad i newid, gallwn baratoi’r ffordd ar gyfer diwydiant dur gwyrddach a mwy cynaliadwy, gan gyfrannu at ddyfodol mwy disglair i Gymru a thu hwnt.

Share this post